Általános Szerződési Feltételek

I. Felhasználási feltételek

 1. A jelen használati feltételek (Szabályzat) a Kauten Etnobotanikai Alapítvány – novenygyujto.hu (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett novenygyujto.hu oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhető információs tartalommal összefüggő szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.
 2. Felhasználónak minősül minden személy, aki megtekinti a Weboldalt, hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, vagy hirdetésre jelentkezik, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja jelen Szabályzat rendelkezéseit.
 3. Hirdető olyan természetes, vagy jogi személy, a Felhasználó, akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.
 4. Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott, nem cselekvőképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
 6. A szabályzat aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási feltételek” linkre kattintva érhető el.
 7. Bármely, novenygyujto.hu - hoz kapcsolódó weboldal (Facebook.com, Twitter.com, stb.), a novenygyujto.hu -hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 8. A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, és az annak elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 9. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a Weboldal a Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.
 10. A Szolgáltató a novenygyujto.hu weboldal szolgáltatásait díjmentesen biztosítja. 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

 1. A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít a Felhasználói részére apróhirdetéseik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére a Szolgáltató által üzemeltetett novenygyujto.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A Szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával a Felhasználó helyezi el apróhirdetéseit. A Felhasználó által elhelyezett képeket a Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
 2. A Weboldal megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A Weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások szolgáltatási díj ellenében érhetőek el. A Weboldalon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
 3. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítés esetén az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
 4. A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi Felhasználó saját kockázata és felelőssége.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel minden, a Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett adatért, képért, hirdetésért, információért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
 6. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a Weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A Szolgáltató azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.
 7. A Szolgáltató a Weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, az adatok törléséből vagy elvesztéséből, a szolgáltatás korlátozásából eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.
 8. A Felhasználó által elhelyezett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott található tartalomért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani, és a tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
 9. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.
 10. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tartalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minősül szolgáltatónak.
 11. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

III. A Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció

 1. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. A Szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja a hirdetés elhelyezésének lehetőségét. A regisztráció és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Szolgáltató általi visszaigazolásával a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. A Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan Felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható
 4. Tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;
 5. Tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

IV. Adatszolgáltatás

 1. A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében a Felhasználó által apróhirdetés feladásakor megadott neve és engedélye alapján telefonszáma minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés Weboldalon történő megjelenésével egy időben.
 2. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mail cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.
 3. A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.
 4. A Szolgáltató on-line adminisztrációs rendszere folyamatos nyilvántartást vezet a Felhasználók apróhirdetéseiről

V. Az oldalon elhelyezett hirdetések és adatlapok tartalma

 1. A novenygyujto.hu oldalon kizárólag növényekkel, kertészkedéssel kapcsolatos témájú anyagok helyezhetők el. A Szolgáltató bármikor jogosult a hirdetés törlésére amennyiben az nem egyeztethető össze a kertészeti, növényeladási tevékenységekkel.
 2. A novenygyujto.hu oldalon kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik.
 3. Tiltott továbbá:
  • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a novenygyujto.hu, vagy a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve amely befolyásolhatja a novenygyujto.hu, vagy a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
  • olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
  • az állás kategóriában olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
 4. Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:
  • franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
  • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
  • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
  • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
  • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
  • becsmérlő vagy megalázó;
  • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 5. Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott a Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.
 6. Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy video fájl tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
 7. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására.


VI. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 2. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon a Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

VII. A Szerződés megszűnése

 1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a Szolgáltatás oldalainak alján elérhető Kapcsolat linken keresztül jelzi ezt az igényét a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik.
 2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

VIII. Adatvédelem

-A novenygyujto.hu domain néven üzemelő weboldal adatait a Kauten Enobotanikai Alapítvány kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalmilag beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. Adatait harmadik félnek nem adjuk át.

-A webáruházunk böngészése során technikai információk kerülnek, kerülhetnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip-címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat, illetve további termékek ajánlására szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a használat idején, illetve azt követő 180 napig élnek.

-A weboldal használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek, nem működnek. A megrendelt szolgáltatásról minden esetben számla készül, ami a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

-Személyes adatok

Regisztrációkor rendszerünkben, néhány adatot meg kell adnia, melyek összekapcsolhatók a weboldal más szolgáltatásaitól vagy más cégektől kapott adatokkal. Az összegyűjtött információt az ön által kért szolgáltatások nyújtására használjuk, más célra nem. A szolgáltatások részét képezheti a személyre szabott tartalom és hirdetések megjelenítése is. Felhasználhatjuk az adatokat, hogy tájékoztassunk  weboldalunk, szolgáltatásairól, illetve hogy felkérést küldjünk a szolgáltatásokhoz tartozó felmérésekben való részvételre.
Az első (és minden további) felkéréskor, lehetősége van ezt megtiltani. Amennyiben nem kíván fogadni a Weboldalunktól további promóciós e-mail üzenetet, kövesse a kapott e-mailban leírt utasításokat.

-Adatai kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

-Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII.tv.) valamint a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében tájékoztatjuk, hogy regisztrációjával, megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, cím, telefonszám, email) a novenygyujto.hu mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységhez, és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.
-Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatait nyilvántartásunkban a törlés kéréséig tároljuk. Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra regisztrációja módosításával. Adatai törlését bármikor kérheti ügyfélszolgálatunktól emailben: nzr@herbacio.hu
-Honlapunk nem küld reklám, felhívás tartalmú hírleveleket ezért ezekre fel- és leiratkozni sem lehetséges. Hírlevélként kizárólag rendszerüzeneteket küldünk a honlapot érintő fontos változásokkal. Ezt minden regisztrált felhasználó megkapja.

A novenygyujto.hu oldalainak böngészésével, továbbá hirdetések rögzítésével elfogadja a novenygyujto.hu általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

Jogorvoslattal élhet
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner